Общи условия

Общи условия на онлайн магазин otrovi.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕВРО ПЕСТ ЕООД, с ЕИК 175307726 с адрес на регистрация гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, вх.Б офис 1 и седалище на управление на онлайн платформа ж.к. Люлин 3, бл. 380 магазин 2 и 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия otrovi.com, наричана по-долу „otrovi.com” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Евро пест “ ЕООД, ж.к. Люлин 3 бл 380 офис 1
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София,
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Централен офис, ж.к Люлин 3 бл 380 магзаин 1
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, гр. София, ж.к Люлин 3 бл 380 маг.1 тел: 0879 400 500 email:[email protected]
5. Седалище на управление на онлайн платформа otrovi.com:гр.София ж.к Люлин 3 бл 380 офис 2,3 тел:0879 400 500 email: [email protected]


(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Otrovi.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.otrovi.com/ , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчиците в платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата Otrovi.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с доставчици договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от доставчиците в платформата Otrovi.com;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Otrovi.com u електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата Otrovi.com;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с доставчиците в платформата Otrovi.com чрез интерфейса на страницата на Otrovi.com, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформатаOtrovi.com в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчиците в платформата Otrovi.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с доставчиците в платформата Otrovi.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.otrovi.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата Otrovi.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със съответния доставчик в платформата Otrovi.com.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата или съответния на избран доставчик в платформата Otrovi.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Otrovi.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата  Otrovi.com.
(4) Чрез платформата  Otrovi.com се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата  Otrovi.com и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят, Доставчикът и отделните доставчици в платформата  Otrovi.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА OTROVI.COM

Чл. 7. (1) За да използва Otrovi.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Пазарувай като гост“ без регистрация от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата  Otrovi.com, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" или „Вход чрез facebook или Google", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Пазарувай като гост“ Без регистрация"
(4) Доставчикът на платформата otrovi.com потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата  Otrovi.com възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Otrovi.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Otrovi.com стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Otrovi.com по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в платформата Otrovi.com или и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Otrovi.com
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Otrovi.com чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата Otrovi.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата Otrovi.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;
(8) Поръчка без регистрация, клиента поръчва избрана от него стока като, не се регистрира в платформата otrovi.com. Поръчката се потвръждава по имейл, като ползвателя посочва начина на доставка и адреса на доставка.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците в платформата  Otrovi.com и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът в платформата  Otrovi.com може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата  Otrovi.com доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в  Otrovi.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчиците в платформата  Otrovi.com са определени в профила на всяка стока в платформата  Otrovi.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата  Otrovi.com и избраните от него доставчици в профила на всяка стока в платформата  Otrovi.com.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата  Otrovi.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Otrovi.com.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата  Otrovi.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Otrovi.com или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Otrovi.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата  Otrovi.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата  Otrovi.com доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата на адрес /terms-and-conditions/ и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Otrovi.com /terms-and-conditions/и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато доставчикът в платформата Otrovi.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя,  без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, по банков път в посочена банкова сметка от потребителя, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При избран способ на плащане - при доставка, с преглед и тест, потребителят може да упражни право си на отказ непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В този случай, следва незабавно да му предаде стоката и заплати транспортните разходи за връщането й на доставчика. 
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес otrovi.com/contacts  в платформата Otrovi.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата Otrovi.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Когато потребителят е закупил продукти като, препарат под формата на течност, прах, гел, сшета или гранули и го  е отворил и използвал, (напълно или частично) като по този начин е нарушил оригинално опакованият продукт. 

(11) Когато потребителя е закупил лични предпазни средства маски, филтри, респиратори за еднократна употреба индивидуално опаковани и ги е отвори или изпозвал.

(12)  Когато потребителя е закупил батерии и ги е използвал, с което е нарушил или изконсумирал напълно или частично тяхният заряд и капацитет.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.
(1) В случай, че Потребителят и Доставчикът в платформата Otrovi.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до съответния доставчик чрез сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.

(2) Всички  възтановявания на суми по поръчки на клиенти упражнили правото си на отказ или рекламация се възтановяват по банков път в 14 дневен срок от датата на връщане на стоката в офис на изпращача. 
(3) Ако Доставчикът в платформата Otrovi.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 18. Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продукти за борба с вредители в това число препарати, уреди, капани и др.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Otrovi.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът в платформата otrovi.com организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Otrovi.com.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата otrovi.com  съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 21. Доставчиците в платформата otrovi.com  не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата otrovi.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя или Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закона за защита на личните данни.
(2) otrovi.com обработва лични данни на Ползвателя (Потребителя) с цел да предостави по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които са поверени са много важна за нас. Поради тази причина създадохме Политика за защита на личните данни на „Евро пест” ЕООД, управляващ електронния магазин otrovi.com , която обхваща начина, по който се събира, обработва и съхраняват личните данни на Потребителя, целите за които се обработва информацията, правата на Потребителя във връзка със защита на личните му данни и други и която Политика Доставчикът е обективизирал в Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), обявена на страницата на otrovi.com и с която моля да се запознаете.
Чл.24. Доставчикът на платформата Otrovi.com ще изпраща електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, както и ще събира, съхранява и обработва данните от акаунтите на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Otrovi.com по начина, указан в Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни).


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Otrovi.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата Otrovi.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Otrovi.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Otrovi.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът в платформата Otrovi.com публикува тези общи условия на адрес Otrovi.com. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Otrovi.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Otrovi.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът в платформата Otrovi.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Otrovi.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Otrovi.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът в платформата Otrovi.com и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Otrovi.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата Otrovi.com.
(3) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Otrovi.com.
Чл. 32. (1) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Otrovi.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 02.06.2015 г.

Чл.38. Платформата OTROVI.COM изпълнява и доставя поръчки само на територията на Република България.

Чл.39 Всички касови бонове за покупки от платформата OTROVI.COM се издават от куриерските служби Екон или Спиди съгласно Наредба № Н-18 от 2006 под формата бележка или квитанция за пощенски паричен превод.Квитанцията или бележката издадени от лицензиран пощенски оператор имат силата на касов бон и служат като доказателство за покупка и се прилагат към гаранционни карти и фактури.

Приложение 1 и 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора