Телефон 0879 400 500

Контакти

Форма за контакт

* Задължителни полета за попълване!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН OTROVI.COM

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕВРО ПЕСТ ЕООД, с ЕИК 175307726 с адрес на регистрация гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, вх.Б офис 1 и седалище на управление на онлайн платформа ж.к. Люлин 3, бл. 380 магазин 2 и 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия otrovi.com, наричана по-долу „otrovi.com” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Евро пест “ ЕООД, ж.к. Люлин 3 бл 380 офис 1
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София,
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Централен офис, ж.к Люлин 3 бл 380 магзаин 1
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, гр. София, ж.к Люлин 3 бл 380 маг.1 тел:0700 10 522 email evropest@abv.bg
5. Седалище на управление на онлайн платформа otrovi.com:гр.София ж.к Люлин 3 бл 380 офис 2,3 тел:0700 10 522 email evropest@abv.bg


(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Otrovi.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http:http://www.otrovi.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчиците в платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата Otrovi.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с доставчици договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от доставчиците в платформата Otrovi.com;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Otrovi.com u електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата Otrovi.com;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с доставчиците в платформата Otrovi.com чрез интерфейса на страницата на Otrovi.com, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформатаOtrovi.com в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчиците в платформата Otrovi.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с доставчиците в платформата Otrovi.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http//www.otrovi.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата Otrovi.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със съответния доставчик в платформата Otrovi.com.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата или съответния на избран доставчик в платформата Otrovi.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Otrovi.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата  Otrovi.com.
(4) Чрез платформата  Otrovi.com се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата  Otrovi.com и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят, Доставчикът и отделните доставчици в платформата  Otrovi.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА OTROVI.COM

Чл. 7. (1) За да използва Otrovi.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Пазарувай като гост“ или да избере "Бърза поръчка" без регистрация от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата  Otrovi.com, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Пазарувай като гост“ или "Бърза поръчка Без регистрация"
(4) Доставчикът на платформата otrovi.com потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата  Otrovi.com възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Otrovi.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Otrovi.com стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Otrovi.com по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в платформата Otrovi.com или и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Otrovi.com
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Otrovi.com чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата Otrovi.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата Otrovi.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;
(8) Бърза поръчка без регистрация клиента поръчва избрана от него стока като, не се регистрира в платформата otrovi.com. Поръчката се потвръждава по телефона като ползвателя посочва начина на доставка и адреса на доставка.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците в платформата  Otrovi.com и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът в платформата  Otrovi.com може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата  Otrovi.com доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в  Otrovi.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчиците в платформата  Otrovi.com са определени в профила на всяка стока в платформата  Otrovi.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата  Otrovi.com и избраните от него доставчици в профила на всяка стока в платформата  Otrovi.com.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата  Otrovi.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Otrovi.com.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата  Otrovi.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Otrovi.com или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Otrovi.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата  Otrovi.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата  Otrovi.com доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата на адрес /terms-and-conditions/ и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Otrovi.com /terms-and-conditions/и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато доставчикът в платформата Otrovi.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя,  без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, по банков път в посочена банкова сметка от потребителя, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При избран способ на плащане - при доставка, с преглед и тест, потребителят може да упражни право си на отказ непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В този случай, следва незабавно да му предаде стоката и заплати транспортните разходи за връщането й на доставчика. 
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес otrovi.com/contacts  в платформата Otrovi.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата Otrovi.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Когато потребителят е закупил продукти като, препарат под формата на течност, прах, гел, сшета или гранули и го  е отворил и използвал, (напълно или частично) като по този начин е нарушил оригинално опакованият продукт. 

(11) Когато потребителя е закупил лични предпазни средства маски, филтри, респиратори за еднократна употреба индивидуално опаковани и ги е отвори или изпозвал.

(12)  Когато потребителя е закупил батерии и ги е използвал, с което е нарушил или изконсумирал напълно или частично тяхният заряд и капацитет.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.
(1) В случай, че Потребителят и Доставчикът в платформата Otrovi.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до съответния доставчик чрез сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.

(2) Всички  възтановявания на суми по поръчки на клиенти упражнили правото си на отказ или рекламация се възтановяват по банков път в 14 дневен срок от датата на връщане на стоката в офис на изпращача. 
(3) Ако Доставчикът в платформата Otrovi.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 18. Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продукти за борба с вредители в това число препарати, уреди, капани и др.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Otrovi.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът в платформата otrovi.com организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Otrovi.com.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата otrovi.com  съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 21. Доставчиците в платформата otrovi.com  не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата otrovi.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя или Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закона за защита на личните данни.
(2) otrovi.com обработва лични данни на Ползвателя (Потребителя) с цел да предостави по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които са поверени са много важна за нас. Поради тази причина създадохме Политика за защита на личните данни на „Евро пест” ЕООД, управляващ електронния магазин otrovi.com , която обхваща начина, по който се събира, обработва и съхраняват личните данни на Потребителя, целите за които се обработва информацията, правата на Потребителя във връзка със защита на личните му данни и други и която Политика Доставчикът е обективизирал в Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), обявена на страницата на otrovi.com и с която моля да се запознаете.
Чл.24. Доставчикът на платформата Otrovi.com ще изпраща електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, както и ще събира, съхранява и обработва данните от акаунтите на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Otrovi.com по начина, указан в Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни).


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Otrovi.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата Otrovi.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Otrovi.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Otrovi.com.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Otrovi.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът в платформата Otrovi.com публикува тези общи условия на адрес Otrovi.com. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Otrovi.com се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Otrovi.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът в платформата Otrovi.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Otrovi.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Otrovi.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът в платформата Otrovi.com и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Otrovi.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата Otrovi.com.
(3) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът в платформата Otrovi.com не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Otrovi.com.
Чл. 32. (1) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът на платформата Otrovi.com не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата Otrovi.com се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Otrovi.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 02.06.2015 г.

Чл.38. Платформата OTROVI.COM изпълнява и доставя поръчки само на територията на Република България.

Чл.39 Всички касови бонове за покупки от платформата OTROVI.COM се издават от куриерските служби Екон или Спиди съгласно Наредба № Н-18 от 2006 под формата бележка или квитанция за пощенски паричен превод.Квитанцията или бележката издадени от лицензиран пощенски оператор имат силата на касов бон и служат като доказателство за покупка и се прилагат към гаранционни карти и фактури.

Приложение 1 и 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Privacy Policy

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

 

 

Считано от 25.05.2018г. започва да се прилага Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). „Евро Пест” ЕООД като собственик и управляващ интернет страницата (електронен магазин)  www.otrovi.com приема и прилага актуализирана политика на Вашите лични данни, които сте ни предоставили или предстои да ни предоставите.

Ако сте  вече регистриран наш потребител, можете да прегледате Вашите лични данни тук – линк.

Молим Ви, да ни дадете Вашето съгласие относно предоставените от Вас лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за целите и съгласно условията, подробно описани по-долу.

 Молим Ви за Вашето съгласие относно предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от www.otrovi.com за целите и съгласно условията – Бутон „Съгласие” отида на Декларация за съгласие.

В случай на съществуваща Ваша регистрация като потребител в www.otrovi.com  до влизане в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.  ,  молим  Ви Вашето съгласие за обработване на предоставените ни от Вас лични данни да бъде дадено до 24.05.2018г. След тази дата, в случай, че нямаме дадено изрично Ваше съгласие в горния смисъл, „Евро Пест” ЕООД ще деактивира профила Ви и няма да обработва занапред Вашите лични данни.

 

 Данни за администратора

 

Наименование

   

„ЕВРО ПЕСТ”  ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

   

175307726

Седалище и адрес на управление

   

Р България, гр. София, пощенски код ……  ж.к „Люлин- 3”, бл.  380, Магазин №  1 и 2,

Адрес за кореспонденция

   

Р България, гр. София, пощенски код,  ж.к „Люлин- 3”, бл.  380, Магазин №  1 и 2,

Телефон

  

0899 308 921

E-mail

   

evropest@abv.bg

Уебсайт

   

www.otrovi.com

Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД

   

…………………

 

 

 

Данни за  контакт с  Отговорник по защита на данните:

 

Наименование

   

 „УЕБ СКАЙ” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

   

203973407

Седалище и адрес на управление

   

Р България, гр.София , пощенски код 1233, ж.к. Банишора, бл. 29, вх. Б, ет. 6, ап. 28

Адрес за кореспонденция

   

Р България, гр. София, , пощенски код 1233, ж.к. Банишора, бл. 29, вх. Б, ет. 6, ап. 28

Телефон

  

0888234410  и 0899456903

 

E-mail

   

 gdpr.websky@gmail.com

Лица за контакт

   

 Мартина Мартинова и Деляна Иванова

 

Не сме длъжни да назначим Длъжностно лице по защита на данните, но имаме налице сключен Консултантски договор по отношение на прилагане на актуални политики за защита на личните данни на физически лица с Отговорник по защита на личните данни.  Молим всички запитвания относно използването на личните Ви данни да бъдат адресирани до Администратора.

 

 ІІІ. Информация относно компетентния Надзорен орган защита на личните данни:

 

Наименование

   

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

   

Р България, гр. София,  пощенски код 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

   

Р България гр. София, пощенски код 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

   

02 915 3 518

Интернет страница

   

www.cpdp.bg

 

 

 

 „Евро Пест” ЕООД, наричано за краткост по-долу „Администратор/а” осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.  за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на данните на физическите лица.  Дейността на „Евро Пест” ЕООД е съобразена и със Закона за защита на личните данни. Изложената информация е предназначена да Ви информира за въпросите относно събиране, обработка и съхранение на личните Ви данни от Администратора, както  и правата, които Вие имате във връзка с тези въпроси.

І. Основания  за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Чл. 1. Събиране и използване на лични данни

(1) Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Такива са имена, електронен адрес, телефон и други.  Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите ни. Единствено при спазването на  разработената от нас Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби,  Администраторът или неговите партньори в предвидените случаи,  могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

(2) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на  електронен  магазин  www.otrovi.com   на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следните  основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител на форума;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

 ІІ. Цели и принципи на Администратора при и по повод събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл.2. (1). Събираме и обработваме личните Ви данни, които ни предоставяте, за целите на функционирането на електронен  магазин  www.otrovi.com, включително за следните цели:

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги, да управляваме вашите поръчки , включително тяхното фактуриране и осчетоводяване или за да ви консултираме по повод характеристиките на предлаган от нас продукт или услуга. Възможно е периодично да използваме личните Ви данни за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила;
 • Личните Ви данни се използват и с цел управление на достъпа Ви  (идентификации) до www.otrovi.com.
 • В случай, че сте заявили изрично съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Даденото от Вас съгласие по настоящия пункт може по всяко време да бъде оттеглено;
 • Вашите данни могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите на www.otrovi.com , както и маркетинг дейности на Администратора;
 • защита на информационната сигурност.

(2)  Спазваме  изброените по-долу принципи при  събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни: 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Защита на следните легитимни интереси на Администратора могат да бъдат основание за обработка и съхраняване на Вашите лични данни:  Изпълнение на задължения на Администратора към Министерство на вътрешните работи, органите на съдебната власт, Национална агенция по приходите, други държавни и общински органи, когато това е предвидено в съответен нормативен акт.

 

ІІІ. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от  Администратора

Чл.3. (1) Когато регистрирате акаунт, купувате продукт или  възлагате  услуги или извършвате други действия,  свързани с  използването на www.otrovi.com , можем да събираме различни видове информация, включително  (но не само):  име, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail, заявен начин на комуникация, информация за банкова карта, данни за плащане  или други такива.

(2) При необходимост от издаването на определен документ, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на действащото законодателство.

(3) Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

(4) За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби Администраторът събира, обработва и съхранява данни за  имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и.

(5) Администраторът НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:

 • Ваш расов или етнически произход;
 • Ваши политически, религиозни, философски или други убеждения, членство в синдикални организации или други структури или ЮЛНЦ.
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословен статус, данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

 

(6) Не събираме лична информация за  непълнолетни лица  под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете (лице под 18 години – малолетно или непълнолетно), ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на непълнолетни лица  открият, че деца под тяхното настойничество или попечителство  са дали данните си  на  www.otrovi.com , моля да се  свържат с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

(7) Не събираме лична информация за поставени под пълно или ограничено запрещение лица. Ако научим, че сме събрали лична информация за такава категория лице, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако настойник или попечител открие, че лица, поставени под настойничество или попечителство са дали данните си  на  www.otrovi.com, моля да се  свържат с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

(8) Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(9) Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни с посочени  в настоящото изложение случаи.

 

 ІV. Срок за съхранение на Вашите лични данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви (регистрацията като потребител)  в www.otrovi.com, с изключение на случаите, когато има  законово задължение да  съхранява личните Ви данни за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът извършва  необходимите действия за изтриване и унищожаване на  всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира  (привеждането им във вид, при който не се разкрива Вашата личност).

(2) Ако срокът за съхранение на данните Ви следва да бъде удължен на посочените в ал. 1 основания или друго основание, Администраторът Ви уведомява за това удължаване.

 

V. Разкриване пред трети страни

Чл.5. (1)В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови основания , е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

(2) Данните за кредитната/дебитната Ви карта се обработват от трета страна – платежна система БОРИКА, която предоставя ефективни гаранции за вашата информация.

(3)  По автономна и собствена преценка на Администраторът, същият  може да предава Ваши лични данни или която и да било част от тях на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR).

(4) Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене, Администраторът да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

(5) Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави или международни организации.

 VІ. COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Чл.6. (1) Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Изложената информация в следващата алинея има за цел при условия на прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Администраторът  използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

(2) www.otrovi.com използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Използват се следните бисквитки:

 • Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
 • Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин, според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
 • Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от otrovi.com на интернет страници на външни партньори.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Администраторът не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

(3) Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Администраторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

(4) www.otrovi.com  е информационно обвързан с други уеб ресурси  като Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), Google AdWords и други. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб ресурси. Администраторът  не носи отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на съответния уеб ресурс, който сте използвали.

 

 VІІ. Мерки за защита на личните ви данни, предприемани от Администратора

 

Чл.7.  (1) “Евро Пест” ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

(2) Електронният магазин www.otrovi.com използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

(3) Всички служители на “Евро Пест” ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на отговорните лица.

 

 VІІІ. Вашите права във връзка със събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни от Администратора:

 

Чл. 8. Ако сте предоставили Ваши лични данни на Администратора, Вие разполагате със следните права по всяко време:

 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни -  В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие разполагате с правото по всяко време да оттеглите дадено съгласие (приложим Формуляр:  Приложение №  1 или свободен текст);
 • Право на изтриване  („ правото да бъдеш забравен”) на личните Ви данни – Вие имате правото да поискате от Администратора да изтрие цялата или част от събираните, обработвани и съхранявани Ваши лични данни. Администратора е длъжен да изтрие данните Ви без ненужно забавяне.  (приложим Формуляр : Приложение № 2 или свободен текст).
 • Право на достъп на личните Ви данни -  При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и  ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето е безплатно (приложим Формуляр: Приложение № 3  или свободен текст).
 • Право на коригиране или попълване на личните Ви данни – имате право по всяко време, директно чрез съответни корекции в данните на Вашия профил на коригирате непълна или неточна информация, касаеща личните Ви данни;
 • Право на ограничаване -  имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 • Право на преносимост – Вие имате право по всяко време да изтеглите  данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването www.otrovi.com, директно през Вашия профил.
 • Право на получаване на информация – Вие имате право по всяко време да поискате Администраторът да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерни усилия.
 • Право на възражение – в случай, че счетете, че Вашите права за защита на данните Ви са нарушени, разполагате с право на  жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните Ви на посочения в титулната част на настоящата Декларация адрес на Надзорния орган.

 Чл.9. По-конкретно за правото на изтриване  („правото да бъдеш забравен”) се подчинява на следната регламентация:

(1)Правото може да бъде упражнено ако е налице някое от посочените основания:

 • Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин от Администратора;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

 • Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • Спазване на правно задължение, което изисква обработване,
 • Е предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай, че упражните правото си да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, имена и други необходими данни.

Чл.10. (1) По-конкретно правото на ограничаване може да бъде упражнено в следните случаи:

 • Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администраторът да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни като Вашият профил ще бъде „замразен“. По всяко време Вие можете  да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си в www.otrovi.com като изпратите на Администратора имейл със свободен текст в смисъл на оттегляне на ограничението.

Чл.11. (1) Можете да упражните  правата си  за  защита на личните Ви данни чрез принтиране, попълване и изпращане на  Формите ( Формуляри - Приложения), посочени по-долу или в писмено изявление свободен текст на посочените в титулната част на настоящата Декларация контакти на Администратора. Формите (Формуляри – Приложения)  не са задължителни, те са създадени за Ваше улеснение, като можете да отправите исканията си за защита на личните Ви данни  във всякаква форма, която съдържа Ваше изявление за това и може да Ви идентифицира като притежател на данните.

(2) С оглед избягване на злоупотреби,  по отношение на искания, с които се упражняват Вашите права за защита на личните данни, Администраторът си запазва правото да поиска и допълнителни данни с оглед установяване на идентичност на подалия искането и субекта на данните , за който се отнася.

(3) Администраторът може да откаже да обработва искания за упражняване на правата за защита на личните данни, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.  

Чл.12.  Имате следните права при нарушение на сигурността на личните Ви данни:

(1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни,  и това нарушение може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Администраторът  Ви уведомява без ненужно забавяне за съответното нарушение, както и за мерките, които са предприети или  предстоят да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, в следните случаи:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването Ви би изисквало непропорционални усилия.

Чл.13. В случай, че прецените, че което и да било Ваше право по защита на личните данни е нарушено и/или е нарушено законодателството, регламентиращо защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 

ІХ. Други

    

 

Чл. 14. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

Чл.15. Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на личните Ви  данни от  „Евро Пест” ЕООД , моля свържете се с нас по следните начини: 

На тел. номер: 0700 10 522

На имейл адрес: evropest@abv.bg  

По пощата: гр.София, п.к. 1336; ж.к. Люлин3 бл. 380 Магазин №№ 1, 2.

                                                                                                                                            

Формуляр – Приложение № 1 за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

 ДО

 „ЕВРО ПЕСТ” ЕООД
гр. София, п.к.1336

ж.к „Люлин- 3”, бл.  380, Магазин №  1 и 2

e-mail: evropest@abv.bg

уеб сайт: www.otrovi.com

Вашето име:……………………………………………...……………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

 

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен: ………………………….

………………………………………………………………………………………..

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни.
 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен: ………………………….

……………………………………………………………… за следните цели:…………………………………………………………………………………

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни  само за следните цели: …………………………………………………………………………………………
 • За всички цели.

 

Декларирам, че съм запознат/а с условията и евентуални правни и фактически действия на „Евро Пест” ЕООД за периода след оттегляне на даденото от мен  съгласие.

 

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ……………………………….

 

 

 

                                                                                                                                      

Формуляр – Приложение № 2 за искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни

ДО

„ЕВРО ПЕСТ” ЕООД

гр. София, п.к. 1336

ж.к „Люлин- 3”, бл.  380, Магазин №  1 и 2

e-mail: evropest@abv.bg

уеб сайт: www.otrovi.com

Вашето име:……………………………………………...……………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

 

Моля всички мои лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен,  както и такива, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите

на изпълнение на законовите му задължения.  

 В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ………………………….

                                                                                                                                      

Формуляр – Приложение № 3 – искане за предоставяне на достъп до лични данни

 

ДО

„ЕВРО ПЕСТ” ЕООД

гр. София, п.к.1336

ж.к „Люлин- 3”, бл.  380,Магазин №  1 и 2

e-mail: evropest@abv.bg

уеб сайт: www.otrovi.com

 

Вашето име:……………………………………………...……………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

 

 • Моля да ми бъде предоставена следната допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ми данни, които съм Ви предоставил: ………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

 • Моля копие от обработваните от Вас мои лични данни да ми бъде предоставено  в следвана форма : …………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ………………………….

                                                                                                                                      

Формуляр – Приложение № 4 – искане за предоставяне на достъп до лични данни

 

ДО

ЕВРО ПЕСТ” ЕООД

гр. София, п.к.1336

ж.к „Люлин- 3”, бл.  380,Магазин №  1 и 2

e-mail: evropest@abv.bg

уеб сайт: www.otrovi.com

 

Вашето име:……………………………………………...……………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

 

Подлежащи на корекция данни: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Корекция на данните  (нововъведени данни): ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ………………………….

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

€ Съгласявам се с Общите условия за използване на www.otrovi.com.

€ Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на функционирането на електронен  магазин  www.otrovi.com, включително за създаване на профил, неговото управление, поръчки на стоки и изпълнение на поръчките.

€ Желая да бъда уведомяван/а за провеждане на маркетингови и рекламни активности и съм съгласен/на личните ми данни да бъдат събирани с цел комуникация.

Декларирам, че съм запознат/а  с Декларация за поверителност  (Уведомление за поверително третиране на лични данни) на „Евро Пест” ЕООД, публикувана на интернет страницата на  www.otrovi.com.

Декларирам, че имам навършени 18 години, както и че не съм поставен/а под запрещение, при което да имам назначен настойник или попечител.

Декларирам, че  ми е известно, че мога да оттегля изцяло или частично съгласието си за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни или за целите за които се извършват същите  по всяко време.  Декларирам, че ми е известно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на действията на „Евро Пест”, основани на даденото сега съгласие.

Изтегли в PDF от ТУК!

Otrovi.com
гр. София ж.к. Люлин 3 бл. 380 вх. Б Магазин 1,2,3 1336 София, България
0700 10 522, evropest@abv.bg

Магазин OTROVI.COM

Адрес на фирмен магазин:

гр. София ж.к. Люлин 3 бл. 380 вх. Б Магазин 1 (на гърба на блока).

Адрес на управление на онлайн магазин Otrovi.com:

гр. София ж.к. Люлин 3 бл. 380 вх. Б Магазин 2,3 (на гърба на блока)

Работно време:

Понеделник - Петък 9 -18 ч. 

Събота и Неделя - Почивни дни

e-mail: info@evropest.com

☎ 0700 10 522 - (според тарифният Ви план)

0879 400 500

☎ 0899 308 921

☎ 02 934 16 83

Как да стигна с кола:

Кръстовище на бул. Панчо Владигеров и  Царица Йоана, карате по бул. Панчо Владигеров, в посока бензиностанция Шел. Подминавате бензиностанцията, след което първата пряка в дясно, точно покрай бл.380. Разполагаме с паркинг, който се намира на гърба на блока.Нашият магазин се намира на гърба на блока.

Как да стигна с метро:

Слизате на метростанция Люлин, тръгвате в посока Кооперативен пазар, като ориентир бензиностанция Шел. Локацията на блок 380, е в непосредствена близост  до самата бензиностанция.

Как да стигна с рейс или трамвай:

Може да стигнете до нас с рейс номер 111, слизате на спирка Търговски дом  ж.к Люлин 3 бл. 380, която се намира точно до Бл. 380

С трамвай  номер 8 слизате на спирка Метростанция Люлин, тръгвате в посока Кооперативен пазар, като ориентир бензиностанция Шел. Локацията на блок 380, е в непосредствена близост  до самата бензиностанция.